Varför har titan utmärkt korrosionsbeständighet

Titanens obtuseness beror på förekomsten av oxidfilm. Dess korrosionsbeständighet i oxiderande medium är mycket bättre än för att reducera medium, där korrosion med hög hastighet kan uppstå. Titan är inte korroderad i vissa frätande medier, såsom havsvatten, våt klorgas, klorit- och hypokloritlösningar, salpetersyra, kromsyra, metallklorid, sulfid och organiska syror.

titanium parts

I media som reagerar med titan för att producera väte (såsom saltsyra och svavelsyra) har emellertid titan i allmänhet en högre korrosionshastighet. Men om du lägger till en liten mängd oxidant till syran, bildar den en passiv film. Så i svavel-salpetersyra eller saltsyra-salpetersyra-blandningar, även i saltsyra med fri klor, är titan resistent mot korrosion.


Titans skyddsoxidfilm bildas ofta när metallen berör vatten, även i små mängder eller som vattenånga. Om titan utsätts för en mycket oxiderande miljö helt utan vatten, kan den oxidera snabbt och ge en våldsam, ofta spontan förbränningsreaktion. Sådant beteende har inträffat i reaktionerna av titan med rökande salpetersyra innehållande överdriven kväveoxid och titan med torr klorgas. Emellertid behövs en viss mängd vatten för att förhindra denna reaktion.